การมองโลกในแง่ดี ช่วยเพิ่มพลังสมองได้


ข่าวสาร admin 19 ม.ค. 2561

การมองโลกในแง่ดี

                สำหรับคนที่ชอบมองโลกในแง่ร้าย  นองจากจะทำให้คนรอบข้างไม่สนใจแล้วยังทำให้ตัวเองนั้นไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ เลย  และเป็นที่ไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิตเช่นกัน  และทำให้ระดับ E.Q. ที่ต่ำด้วย  เพราะฉะนั้นแล้วการมองโลกในแง่ร้ายทำให้มีผลเสียกับตัวเองและผู้อื่นด้วย  ส่งผลให้สุขภาพจิตใจไม่ดีได้  และชอบคิดอะไรในแง่ลบเสมอ  ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตไม่มีความสุขได้เลย  ในชีวิตมีแต่ตัวเองไม่มีคนไหนที่ถูกต้องเลย จะครบหาใครก็ไม่ได้หวาดละแวงไปหมด  ชอบที่จะติเตียนคนอื่นๆ  หาข้อเสียหรือว่าข้อด้อยของคนนั้น  จับผิดคนอื่นๆ  บุคคลแบบนี้อาจจะทำให้สังคมรังเกียจได้

                สำหรับคนที่มองโลกในแง่ดีนั้นจะทำแต่สิ่งที่ดีๆ  เป็นคนที่รักของคนรอบข้าง  จะทำให้สุขภาพจิตที่ดีมีความสุขตลอด  สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นเสมอ มีความเครียดที่น้อย  มีความสุขตลอดเวลา  สามารถที่จะเข้ากับบุคคลอื่นง่ายและทำให้คนรอบข้างนั้นมีความสุขไปด้วย

                คนที่มองโลกในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลานั้นหากทำงานสิ่งใดก็จะกลัวว่าจะไม่ สำเร็จ  คิดว่าตัวเองนั้นทำไม่ได้  เป็นไปไม่ได้  ไม่มีความก้าวหน้าไปไม่ได้  แต่ถ้าคนที่มองโลกในแง่ดีจะบอกว่าต้องทำได้  ลองทำดูก่อน  ฝึกฝนในการทำงานไปก่อน  ทุมเทจนสุดความสามารถ  ตามความฝันของตัวเอง  เป็นของคนที่คิดในแง่ดีเสมอ และยังทำให้ E.Q. มกขึ้นสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดี

                 การสร้างนิสัย  ในการมองโลกในแง่ดี  ทำให้สมองของเราส่ามารถที่จะคิดอะไรได้รวดเร็วและมีพลังในการคิดอะไรได้ ง่ายๆ  หาทางออกได้ดี  สามารถที่จะมีสติพิจารณาได้อย่างเป็นระบบมีแบบแผล นอกจากนั้นคนที่คิดในแง่บวก  สามารถที่จะยอรับสิ่งต่างๆ  ทำให้มีความคิดที่ละเอียดและเข้าใจอย่างลึกซึ่งในสิ่งต่างๆ ที่ง่ายและยอมรับได้ดี  ดังนั้นเราควรที่จะพยายามปรับตัวให้มองโลกในแง่ดี  ไม่ควรคิดในแง่ลบ  จะให้มีพลังสอมงที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตได้ดีด้วย  และมีความสุข

Sirispace New update